OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA

Na osnovu člana 40. Pravila JU Odgojni centar Tk-a, broj:01-853/18 od 17.12.2018.godine i Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-479/22 od 12.07.2022.godine, v.d. direktor Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona objavljuje:

Poništenje javnog konkursa za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Poništava se javni konkurs za popunu radnih mjesta  u Javnoj ustanovi Odgojni centar Tuzlanskog kantona, broj: 02-454/22, objavljen dana 06.07.2022. godine u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Službe za zapošljavanje Tk-a i web stranici Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona koji se odnosi na slijedeća radna mjesta:

  1. “Stručni saradnik odgajatelj za socijalnu pedagogiju- (2) dva izvršioca,
  2. Stručni saradnik odgajatelj za socijalni rad- (2)  dva izvršioca,
  3. Stručni saradnik odgajatelj za pedagoško-psihološki rad- (1) jedan izvršilac,
  4. Vozač- 1 (jedan) izvršilac,

na neodređeno vrijeme“.

Javni konkurs se poništava u cijelosti. Kandidatima koji su se prijavili na navedeni javni oglas, dokumentacija će se uz obavijest dostaviti putem pošte.

 

Napomena: Kandidati koji nisu napisali ime i prezime na kovertama dokumentaciju mogu preuzeti lično u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

S poštovanjem.

Prilog –  Odluka o poništenju javnog konkursa

.