Održan konsultativni sastanak na temu sekundarne prevencijeu Odgojnom centru TK ,u organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli i Odgojnog centra TK

Nakon provedenog pilot programa skundarne prevencije, kojim su bile obuhvaćene 3 škole u gradu Tuzli, Biro za ljudska prava, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Odgojni centar TK organizirali su konsultativni sastanak svih ključnih institucija i ustanova direktno uključenih u  njegovu provedbu. Namjera je bila da se zajednički osvrnemo na postignute rezultate programa, ali što je još važnije da identificiramo područja koja je potrebno dodatno unaprijediti, kako bi postigli što veći stepen održivosti programa, usklađenog sa sadašnjim potrebama i uslovima obrazovnog procesa. Cilj je bio i da se definiraju uloge i odgovornosti svih strana uključenih u dizajniranje i  provođenje programa, te određivanje obima zadataka. Profesorice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kao direktni implementatori i mentori provedbe samog programa, sačinile su sveobuhvatan izvještaj o rezultatima i učincima programa. Izvještaj je dostavljen svim ključnim akterima uključenim u program i poslužio je kao osnova za pripremu sastanka i narednih aktivnosti.Sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih svih institucija: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoškog zavoda TK, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, osnovne škole „Kreka“, Osnovne škole „Mejdan“ i Osnovne škole „Miladije“.

Fokus programa jeste na prevenciji eksternaliziranih i internaliziranih poremećaja ponašanja kod djece. Problemi na koje je preventivni rad usmjeren su ansioznost/depresivnost, depresivnost/povučenost, poremećaji pažnje, poremećaji mišljenja, somatski problemi bez jasnog medicinskog razloga, ponašanja kojim se krše pravila i agresivna ponašanja. Ponašajni problemi tretirani su preventivnim radom u okviru škole, emocionalni u okviru centra za mentalno zdravlje i škole, dok su ozbiljni problemi obuhvaćeni individualnim indiciranim preventivnim radom i tretmanom, tretirani u okviru  Odgojnog centra TK. [tie_slideshow]

[tie_slide][/tie_slide]

[tie_slide][/tie_slide]

[tie_slide][/tie_slide]

[tie_slide][/tie_slide]

[tie_slide][/tie_slide]

[/tie_slideshow]