Aktuelno
Home / Organizacija rada

Organizacija rada

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Odgojnog centra TK (u daljem tekstu Odgojni centar) obrazuju se osnovne organizacione jedinice i to:

  • Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera i
  • Odjeljenje za dijagnostiku i opservaciju.

U okviru rada odgojnog centra formira se i posebno odjeljenje za opće, administrativne, ekonomske-finansijske i tehničke poslove, koji svoje poslove obavlja po uputama Direktora i pomoćnika direktora.

  1. ODJELJENJE ZA IZVRŠENJE ODGOJNIH MJERA

U Odjeljenju za izvršenje odgojnih mjera izvršava se odgojna mjera prema maloljetniku, koju je izrekao nadležni sud, uz primjenusocio-pedagoških i psiholoških metoda koje su usmjerene na promjenu ponašanja i resocijalizaciju maloljetnika.

Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera vrši prihvat, smještaj i odgojno-edukativni rad u cilju resocijalizacije i korekcije nepoželjnih osobina ličnosti i navika u ponašanju maloljetnika.

Odgojno-edukativnu, socijalno-zaštitnu, zdravstvenu i kulturnu funkciju u radu sa maloljetnicima Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera će obezbjediti i obavljati kroz tri faze:

  • faza prijema maloljetnika u Odgojni centar,
  • faza tretmana i praćenja maloljetnika za vrijeme boravka u Odgojnom centru i
  • faza otpusta i odlaska maloljetnika iz Odgojnog centra.

Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera svoje poslove i zadatke izvršava u skladu sa godišnjim Programom rada Odgojnog centra.

  1. ODJELJENJE ZA DIJAGNOSTIKU I OPSERVACIJU

U Odjeljenju za dijagnostiku i opservaciju vrši se utvrđivanje i procjena etiologije i intenziteta poremećaja u ponašanju kod maloljetnika koji su upućeni na dijagnostičku obradu, s ciljem određivanja daljeg adekvatnog tretmana. Uposlenici u Odjeljenju za dijagnostiku i opservaciju su zaduženi sudjeluju u radu mobilnih stručnih timova po općinama na području Tuzlanskog kantona u cilju prevencije maloljetničke delinkvencije.

Prijem maloljetnika na dijagnostiku i opservaciju u Odgojni centar TK se vrši na prijedlog nadležnih organa socijalnog staranja, odgojno-obrazovnih ustanova i ustanova socijalne zaštite. Odluku o prijemu maloljetnika na dijagnostiku i opservaciju u Odgojni centar TK donosi Direktor, na prijedlog stručnog tima, u skladu sa odredbama zakona, podzakonskih propisa i općih akata Odgojnog centra.

  1. POSEBNO ODJELJENJE ZA ADMINISTRATIVNE, EKONOMSKE-FINANSIJSKE I  TEHNIČKE POSLOVE

Posebno odjeljenje za administrativne, ekonomske-finansijske i tehničke poslove, svoje poslove obavlja po uputama Direktora i pomoćnika direktora. Osnovna funkcija ovog odjeljenja je stvaranje pravnih i finansijskih pretpostavki za zakonit, efikasan i uspješan rad Odgojnog centra TK.