Home / Organizacija rada

Organizacija rada

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Odgojnog centra TK (u daljem tekstu Odgojni centar) obrazuju se osnovne organizacione jedinice i to:

 • Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera i
 • Odjeljenje za dijagnostiku i opservaciju.

U okviru rada odgojnog centra formira se i posebno odjeljenje za opće, administrativne, ekonomske-finansijske i tehničke poslove, koji svoje poslove obavlja po uputama Direktora i pomoćnika direktora.

 1. ODJELJENJE ZA IZVRŠENJE ODGOJNIH MJERA

U Odjeljenju za izvršenje odgojnih mjera izvršava se odgojna mjera prema maloljetniku, koju je izrekao nadležni sud, uz primjenusocio-pedagoških i psiholoških metoda koje su usmjerene na promjenu ponašanja i resocijalizaciju maloljetnika.

Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera vrši prihvat, smještaj i odgojno-edukativni rad u cilju resocijalizacije i korekcije nepoželjnih osobina ličnosti i navika u ponašanju maloljetnika.

Odgojno-edukativnu, socijalno-zaštitnu, zdravstvenu i kulturnu funkciju u radu sa maloljetnicima Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera će obezbjediti i obavljati kroz tri faze:

 • faza prijema maloljetnika u Odgojni centar,
 • faza tretmana i praćenja maloljetnika za vrijeme boravka u Odgojnom centru i
 • faza otpusta i odlaska maloljetnika iz Odgojnog centra.

Odjeljenje za izvršenje odgojnih mjera svoje poslove i zadatke izvršava u skladu sa godišnjim Programom rada Odgojnog centra.

 1. ODJELJENJE ZA DIJAGNOSTIKU I OPSERVACIJU

U Odjeljenju za dijagnostiku i opservaciju vrši se utvrđivanje i procjena etiologije i intenziteta poremećaja u ponašanju kod maloljetnika koji su upućeni na dijagnostičku obradu, s ciljem određivanja daljeg adekvatnog tretmana. Uposlenici u Odjeljenju za dijagnostiku i opservaciju su zaduženi sudjeluju u radu mobilnih stručnih timova po općinama na području Tuzlanskog kantona u cilju prevencije maloljetničke delinkvencije.

Prijem maloljetnika na dijagnostiku i opservaciju u Odgojni centar TK se vrši na prijedlog nadležnih organa socijalnog staranja, odgojno-obrazovnih ustanova i ustanova socijalne zaštite. Odluku o prijemu maloljetnika na dijagnostiku i opservaciju u Odgojni centar TK donosi Direktor, na prijedlog stručnog tima, u skladu sa odredbama zakona, podzakonskih propisa i općih akata Odgojnog centra.

 1. POSEBNO ODJELJENJE ZA ADMINISTRATIVNE, EKONOMSKE-FINANSIJSKE I  TEHNIČKE POSLOVE

Posebno odjeljenje za administrativne, ekonomske-finansijske i tehničke poslove, svoje poslove obavlja po uputama Direktora i pomoćnika direktora. Osnovna funkcija ovog odjeljenja je stvaranje pravnih i finansijskih pretpostavki za zakonit, efikasan i uspješan rad Odgojnog centra TK.

Ovo odjeljenje obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • obavlja normativno-pravne, ekonomsko finansijske, kancelarijske i arhivske, kadrovske, personalne poslove,
 • radi na izradi akata kojima se regulišu odnosi i pitanja u Odgojnom centru,
 • proučava organizaciju rada Odgojnog centra TK i predlaže mjere za njeno unaprijeđenje, učestvuje u izradi kadrovskih planova i radi na njihovom provođenju,
 • daje pravna mišljenja pri donošenju odluka i pruža pravnu pomoć organu rukovođenja, upravljanja i kontrole poslovanja,
 • priprema sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, prati rad na sjednicama, pruža pravnu pomoć pri donošenju odluka i zaključaka te prati izvršavanje istih,
 • obavlja sve pravne poslove vezane za prijem, rapored i ostvarivanje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te priprema ugovore i rješenja u vezi s tim,
 • uspostavlja dokumentacioni materijal iz radnih odnosa, uspostavlja i vodi matičnu knjigu zaposlenika, personalna dosijea i druge dokumentacione materijale potrebne za vođenje personalne evidencije Odgojnog centra TK,
 • obavlja sve poslove iz oblasti odbrane, u skladu sa zakonskim propisima i planovima odbrane koje utvrde nadležni organi,
 • stara se o zaštiti na radu,
 • organizuje i vodi finansijsko poslovanje Odgojnog centra TK u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju budžetskih korisnika,
 • izrađuje godišnji finansijski plan, periodične obračune i godišnje izvještaje,
 • stara se o pravilnoj primjeni propisa iz oblasti računovodstveno-materijalnog poslovanja,
 • organizuje i vodi propisanu evidenciju utroška svih vrsta sredstava,
 • sastavlja i čuva računovodstvenu dokumentaciju, novčana sredstva i vrijednosne papire, ukoliko propisima nije drugačije određeno,
 • vrši obračun sredstava za putne naloge i druge troškove,
 • organizuje nabavku svih stalnih sredstava, inventar i potrošnog materijala te se stara o njihovom čuvanju, održavanju i izdavanju,
 • brine se o održavanju prostorija, sredstava i opreme Odgojnog centra TK,
 • vrši nabavku, čuvanje namirnica i pripremanje hrane po utvrđenim normativima,
 • ostvaruje saradnju sa svim organima, institucijama, organizacijama i zajednicama u cilju obezbjeđenja raznih vidova saradnje,
 • po potrebi obučava i prati rad pripravnika i volontera u Odgojnom centru TK,
 • vrši i druge poslove Odgojnog centra TK.