U nastavku teksta nalaze se propisi za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita po Javnom oglasu objavljen dana 19.10.2023. godine.

1. Zakon o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tk-a, broj: 5/09, 15/13, 8/15, 10/18),

2. Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20-Odluka US, 49/21 i 44/22),

3. Zakon o javnim nabavkama FBiH (Službene novine broj FBiH: 39/14 i 59/22),

4. Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH ( Službene novine FBiH, broj: 15/21),

5. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblasti stručne spreme, odnosno radnog mjesta za koje kandidat konkuriše.

.