PROPISI ZA PRIPREMU ISPITA

U nastavku teksta možete preuzeti propise za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita po Javnom oglasu od 25.07.2022. godine.

  1. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 7/14, 74/20),
  2. Zakon o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tk-a, broj: 5/09, 15/13, 8/15, 10/18),
  3. Zakon o izvršenju sankcija Tk-a (“Službene novine Tk-a, broj: 11/09-prećišćen tekst, 4/10, 12/12, 15/13, 8/15),
  4. Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20-Odluka US, 49/21 i 44/22).
  5. Drugi relevantni propisi koji uređuju oblasti stručne spreme, odnosno radnog mjesta za koje kandidat konkuriše.