O Nama

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odgojni centar) je osnovan Zakonom o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 5/09, 15/13 i 08/15). Osnivač Odgojnog centra je Tuzlanski kanton.

Do zakonskog usklađivanja i preregsitracije Ustanova je radila pod nazivom JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Zvanično, JU Odgojni centar TK je zvanično počeo sa radom 14. oktobra 2015. godine.

Šifra djelatnosti Odgojnog centra razvrstava se prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti u Bosne i Hercegovine („Službene glasnik BiH“, broj 47/10), koja se shodno članu 5. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH“, broj 64/07 i 80/11) primjenjuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i glasi.

  • 87.90 – Ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem;
  • 88.99 – Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d.n. i
  • 84.23 – Sudske i pravosudne djelatnosti.“ 

Osnovna djelatnost Odgojnog centra je:

  1. Izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni centar u kojem se vrši dijagnostika i opservacija maloljetnih učinilaca krivičnog djela tokom sudskog postupka prema naredbi tužilaštva ili suda, te se obezbjeđuje prihvat i privremeni smještaj maloljetnih učinilaca krivičnih djela tokom pripremnog postupka, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove disciplinske mjere i to:
  • na određeni broj sati tokom dana, u trajanju najmanje 14 dana a najduže 30 dana,
  • na neprekidni boravak najmanje 15 dana, a ne duže od 3 mjeseca.
  1. Stručni dijagnostičko – opservacioni tretman maloljetnika sa izraženim poremećajima u ponašanju, u cilju otkrivanja i procjene uzroka i intenziteta poremećaja koji su doveli do toga, kao i poduzimanje adekvatnog tretmana za suzbijanje takvog ponašanja.

Odgojni centar može, bez upisa u sudski registar, obavljati sporedne i pomoćne djelatnosti, koje su u funkciji obavljanja glavne djelatnosti Odgojnog centra, uz prethodno pribavljenu saglasnost Osnivača.

U organizacionoj jedinici za izvršenje odgojne mjere obavljaju se poslovi koji se odnose na izvršenje odluke suda kojom je izrečena odgojna mjera upućivanja maloljetnika u odgojni centar, vrši se prijem, boravak i smještaj maloljetnika u odgojni centar, izrađuje pojedinačni program postupanja sa maloljetnikom i u skladu sa programom poduzimaju mjere kojima se utiče na ponašanje maloljetnika.

U ovoj organizacionoj jedinici obavljaju se i poslovi vezani za izvršenje rješenja sudova o privremenom smještaju maloljetnika u odgojni centar u toku pripremnog odnosno sudskog postupka.

U organizacionoj jedinici za dijagnostiku i opservaciju se utvrđuje i procjenjuje etiologija i intenzitet poremećaja u ponašanju maloljetnika, koji su primljeni na dijagnostičku obradu s ciljem određivanja daljnjeg tretmana.

Odgojni centar sam ili u saradnji sa drugim relevantnim institucijama i udruženjima, priprema i realizira projekte, programe i poduzima druge aktivnosti, u cilju prevencije i smanjenja maloljetničkog prestupništva, kao i obezbjeđuje angažman maloljetnika na dobrovoljnoj osnovi za vrijeme izvršavanja odgojne mjere, na korisnim radovima na području Tuzlanskog kantona, koji odgovaraju njihovom uzrastu, stepenu duševne i tjelesne razvijenosti, sposobnostima i sklonosti.

.