Aktuelno
Home / Vijesti / Evaluacija rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima

Evaluacija rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima

U prostorijama JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona prezentirana su rezultati evaluacije tretmana u radu sa maloljetnicima koji su imali za cilj procjenu onoga što je urađeno ili postignuto u tretmanu, na koji način je urađeno i kakvi su rezultati preduzetih aktivnosti.

Tuzlarije

Nakon dvogodišnjeg prikupljanja podataka, obradu evaluacijskih upitnika izvršio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli. Prezentaciji evaluacije rezultata tretmana, pored zaposlenika ustanove, prisustvovali su dr.sc. Meliha Bijedić, dr.sc. Ranko Kovačević, dr sc. Edin Muftić i dr.sc. Lejla Čišić isperd Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta – odsjek poremećaji u ponašanju, te prof. dr. Nijaz Karić sa Filkozofskog fakulteta – odsjek socijalni rad.

Evaluacija je obuhvatala dva evaluacijska upitnika od kojih se jedan odnosio na rezultate učinaka tretmana a drugi na odabir i vrstu, organizaciju i provođenje tretmana u ustanovi.

Kada je u pitanju evaluacija učinaka tretmana obuhvaćene su 24 varijable, a analiza rezultata obrađenih Wilcoxsonov T-testa pokazala je da postoje značajne promjene u smislu boljeg funkcionisanja maloljetnika, odnosno da je primjenjeni tretman imao pozitivni efekat na ličnost i ponašanje maloljetnika kao i na sveukupno socijalno funkcionisanje maloljetnika u domenu škole, strukture slobodnog vremena i odnosa sa vršnjacima.

Drugi evaluacijski upitnik obuhvatao je 27 varijabli i odnosio se na odabir i vrstu, organizaciju i provođenje tretmana u ustanovi odnosno na procjena tretmana od strane maoljetnika. Rezultati su pokazali da su aktivnosti tretmana dobro struktuirane, prilagođene njihovim karakteristikama i karakterstikama njihove uže i šire sredine i da pomažu boljem psihosocijalnom funkcionisanju maloljetnika

Na kraju, zaključeno je da su rezultati evaluacije rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima u JU Odgojni centar TK dali rezultate koji ukazuju na kvalitetan stručni rad koji ostvaruje značajne pozitivne efekte tretmana i učinkovitost u radu ustanove.

Tuzlarije

Tuzlarije

Tuzlarije
Preuzeto sa www.tuzlarije.net

Check Also

Posjeta studenata Pedagogije Odgojnom centru

Dana 17. 12. 2021. studenti Filozofskog fakulteta, odsjek Pedagogija, su posjetili Odgojni centar, te im ...