Evaluacija rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima

U prostorijama JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona prezentirana su rezultati evaluacije tretmana u radu sa maloljetnicima koji su imali za cilj procjenu onoga što je urađeno ili postignuto u tretmanu, na koji način je urađeno i kakvi su rezultati preduzetih aktivnosti.

Tuzlarije

Nakon dvogodišnjeg prikupljanja podataka, obradu evaluacijskih upitnika izvršio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli. Prezentaciji evaluacije rezultata tretmana, pored zaposlenika ustanove, prisustvovali su dr.sc. Meliha Bijedić, dr.sc. Ranko Kovačević, dr sc. Edin Muftić i dr.sc. Lejla Čišić isperd Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta – odsjek poremećaji u ponašanju, te prof. dr. Nijaz Karić sa Filkozofskog fakulteta – odsjek socijalni rad.

Evaluacija je obuhvatala dva evaluacijska upitnika od kojih se jedan odnosio na rezultate učinaka tretmana a drugi na odabir i vrstu, organizaciju i provođenje tretmana u ustanovi.

Kada je u pitanju evaluacija učinaka tretmana obuhvaćene su 24 varijable, a analiza rezultata obrađenih Wilcoxsonov T-testa pokazala je da postoje značajne promjene u smislu boljeg funkcionisanja maloljetnika, odnosno da je primjenjeni tretman imao pozitivni efekat na ličnost i ponašanje maloljetnika kao i na sveukupno socijalno funkcionisanje maloljetnika u domenu škole, strukture slobodnog vremena i odnosa sa vršnjacima.

Drugi evaluacijski upitnik obuhvatao je 27 varijabli i odnosio se na odabir i vrstu, organizaciju i provođenje tretmana u ustanovi odnosno na procjena tretmana od strane maoljetnika. Rezultati su pokazali da su aktivnosti tretmana dobro struktuirane, prilagođene njihovim karakteristikama i karakterstikama njihove uže i šire sredine i da pomažu boljem psihosocijalnom funkcionisanju maloljetnika

Na kraju, zaključeno je da su rezultati evaluacije rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima u JU Odgojni centar TK dali rezultate koji ukazuju na kvalitetan stručni rad koji ostvaruje značajne pozitivne efekte tretmana i učinkovitost u radu ustanove.

Tuzlarije

Tuzlarije

Tuzlarije
Preuzeto sa www.tuzlarije.net

19 thoughts on “Evaluacija rezultata tretmana u radu sa maloljetnicima

 1. Pingback: 3renaissance
 2. Pingback: courseworks help
 3. Pingback: design coursework
 4. Pingback: courseworks help
 5. Pingback: coursework service
 6. Pingback: coursework sample
 7. Pingback: coursework writing
 8. Pingback: coursework online
 9. Pingback: fdating
 10. Pingback: pof login online
 11. Pingback: adult dating
 12. Pingback: dating

Comments are closed.

.